Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady z depozitu

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Žiadosť sa týka finančnej náhrady uloženej na depozitnom účte SPF na základe právoplatných právnych titulov (napr. rozhodnutie o vyvlastnení, zmluva o prevode vlastníctva, rozhodnutia súdu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, atď..)

 

K žiadosti je potrebné doložiť :

právoplatné osvedčenie o dedičstve s jednoznačnou identifikáciou dediča a finančnej náhrady ako predmetu dedenia, v elektronickej podobe s elektronickou osvedčovacou doložkou, alebo zaslať originál, resp. osvedčenú kópiu poštou na centrálnu podateľňu Slovenského pozemkového fondu,

ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, je potrebné doložiť splnomocnenie v elektronickej podobe s elektronickou osvedčovacou doložkou, alebo zaslať originál, resp. osvedčenú kópiu poštou na centrálnu podateľňu Slovenského pozemkového fondu. V splnomocnení musí byť presne vyšpecifikovaný úkon/ úkony, na ktoré splnomocniteľ splnomocnenca splnomocňuje a to v rozsahu podania žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady za konkrétny pozemok/ pozemky,

pri žiadosti vlastníka, ktorý nadobudol vlastnícke právo k pozemku pred  prechodom alebo prevodom pozemku a ktorého vlastnícke právo nebolo zapísané v katastri nehnuteľností podľa údajov katastrálneho zákona je potrebné doložiť overený odpis pozemkovoknižnej vložky (PKV) pôvodnej nehnuteľnosti