Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady z depozitu

Tento formulár slúži na vygenerovanie žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady uloženej na depozitnom účte SPF na základe právoplatných právnych titulov (napr. rozhodnutie o vyvlastnení, zmluva o prevode vlastníctva, rozhodnutia súdu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, atď..)

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • právoplatné osvedčenie o dedičstve s jednoznačnou identifikáciou dediča a finančnej náhrady ako predmetu dedenia, v elektronickej podobe s elektronickou osvedčovacou doložkou, alebo zaslať originál, resp. osvedčenú kópiu poštou na centrálnu podateľňu Slovenského pozemkového fondu,
  • ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, je potrebné doložiť splnomocnenie v elektronickej podobe s elektronickou osvedčovacou doložkou, alebo zaslať originál, resp. osvedčenú kópiu poštou na centrálnu podateľňu Slovenského pozemkového fondu. V splnomocnení musí byť presne vyšpecifikovaný úkon/ úkony, na ktoré splnomocniteľ splnomocnenca splnomocňuje a to v rozsahu podania žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady za konkrétny pozemok/ pozemky,
  • pri žiadosti vlastníka, ktorý nadobudol vlastnícke právo k pozemku pred  prechodom alebo prevodom pozemku a ktorého vlastnícke právo nebolo zapísané v katastri nehnuteľností podľa údajov katastrálneho zákona je potrebné doložiť overený odpis pozemkovoknižnej vložky (PKV) pôvodnej nehnuteľnosti

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava