Žiadosť o prenájom pozemku

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Formulár je určený pre všetkých žiadateľov o prenájom pozemkov, ktoré sú v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“)

Pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch v správe a nakladaní „SPF“, požiadajte o zriadenie vecného bremena nie nájom.

 

Aké doklady si treba nachystať

Na webovej stránke SPF sú zverejnené Vzorové žiadosti o prenájom, kde sú uvedené potrebné ďalšie dokumenty www.pozfond.sk

Pred samotným podaním žiadosti vyplňte a podpíšte nasledovné doklady. Tieto doklady naskenujte a priložte v príslušnej časti elektronického podania.  

Čestné vyhlásenie právnickej osoby (.pdf, 125 kB) 

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby (.pdf, 124 kB)