Žiadosť o prenájom pozemku

Tento formulár je určený pre všetkých žiadateľov o prenájom pozemkov, ktoré sú v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“). Pre uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch v správe a nakladaní SPF požiadajte o zriadenie vecného bremena. Žiadosť o zriadenie vecného bremena je možné vygenerovať prostredníctvom príslušného elektronického formulára.

Aké doklady si treba nachystať

V sekcii Formuláre na internetovej stránke SPF sú zverejnené Vzorové žiadosti o prenájom, kde sú uvedené ďalšie potrebné dokumenty.

Pred samotným podaním žiadosti vyplňte a podpíšte nasledovné doklady.

Čestné vyhlásenie právnickej osoby (.pdf, 125 kB) 

Čestné vyhlásenie fyzickej osoby (.pdf, 124 kB) 

Tieto doklady naskenujte a priložte v príslušnej časti elektronického podania.  

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava