Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Ak žiadateľ navrhuje zmenu druhu pozemku, ktorý je vo vlastníctve alebo v nakladaní SPF, môže žiadateľ požiadať okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia k zmene druhu pozemku až po tom, ako mu fond vydá súhlasné stanovisko. Tento formulár slúži na vygenerovanie žiadosti o stanovisko SPF.

Aké doklady si treba nachystať

Vzhľadom na veľký rozsah sú definované až pri jednotlivých dôvodoch zmien druhov pozemkov

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava