Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Ak žiadateľ navrhuje zmenu druhu pozemku, ktorý je vo vlastníctve alebo v nakladaní SPF, môže žiadateľ požiadať okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia k zmene druhu pozemku až po tom, ako mu fond vydá súhlasné stanovisko.

 

Aké doklady si treba nachystať

Vzhľadom na veľký rozsah sú definované až pri jednotlivých dôvodoch zmien druhov pozemkov