Pozemkové spoločenstvá

Základné inštrukcie k použitiu služby

Tento formulár slúži na podanie hlásenia o výške podielu na zisku alebo nájomnom a na zaslanie pozvánky na zhromaždenie pozemkového spoločenstva.

Ďalej slúži na podanie žiadosti na uzatvorenie nájomnej zmluvy s užívateľom podielov spoločnej nehnuteľnosti ( napríklad v prípade, kde nie je založené pozemkové spoločenstvo alebo v iných špecifických prípadoch ).

Pri platných nájomných zmluvách s fondom je možné podať žiadosť na uzatvorenie dodatku o znížení/zvýšení výmery a ukončenie nájomnej zmluvy dohodou.

V zmysle §11 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. slúži na podanie žiadosti o odpredaj podielov spoločnej nehnuteľnosti.

V prípade iných podaní a žiadosti k pozemkovým spoločenstvám  použite formulár Všeobecné podanie a zakliknite tam v predmete žiadosti "Pozemkové spoločenstvá".

Aké doklady si treba nachystať

Pri podaní hlásenia o výške podielu na zisku alebo nájomnom je potrebné riadne vyplnené tlačivo Ročné hlásenie pozemkového spoločenstva o úhrade podielu na zisku alebo nájomnom a vyplnené tlačivo tu z uvedeného formulára vložiť elektronicky do povinných dokladov, ďalej je potrebné uznesenie zo zhromaždenia o rozdelení podielu na zisku alebo nájomnom a zoznam neznámych vlastníkov k 31.12.

Formulár Ročné hlásenie pozemkového spoločenstva o úhrade podielu na zisku alebo nájomnom (.pdf, 174 kB)

Pri zhromaždení  pozemkového spoločenstva je potrebné zaslať pozvánku na zhromaždenie s programom a doklady k hlasovaniu v zmysle §10 ods. 4 zákona č. 97/2013 Z.z. (napríklad Zmluva o založení pozemkového spoločenstva, Stanovy a iné).

Pri žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy s užívateľom podielov spoločnej nehnuteľnosti je potrebné aktuálne potvrdenie z príslušného Okresného úradu, kto užíva, prípadne hospodári na pozemkoch, kópia nájomných zmlúv, aktuálny výpis stavu registrácie (likvidácie, nezaregistrovania)  pozemkového spoločenstva z príslušného Okresného úradu, výpis z obchodného registra užívateľa (nie starší ako 3 mesiace).

Pri žiadosti na uzatvorenie dodatku o znížení / zvýšení výmery a ukončenie nájomnej zmluvy dohodou (pri platných nájomných zmluvách s fondom) je potrebné stručne popísať odôvodnenie žiadosti a zaslať zoznam neznámych vlastníkov k 31.12.

 Pri žiadosti o odpredaj podielov spoločnej nehnuteľnosti je potrebné zaslať aktuálne potvrdenie z Okresného úradu, že na dané pozemky nebol uplatnený reštitučný nárok, aktuálny výpis z registrácie pozemkového spoločenstva z príslušného Okresného úradu a aktuálne potvrdenie pozemkového spoločenstva, že žiadateľ je členom pozemkového spoločenstva.

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava