Výkon práva poľovníctva

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Formulár slúži na oznámenie konania  zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov vo forme  pozvánky na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov alebo Verejnej vyhlášky ako aj  na zaslanie dokladov k fakturácií za užívanie poľovného revíru.

V prípade iných podaní a žiadostí v poľovníctve použite Všeobecné podanie a zakliknite tam v predmete žiadosti "Poľovníctvo".

 

Aké doklady si treba nachystať

Pri zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov je potrebné zaslať pozvánku alebo verejnú vyhlášku a ak máte spracovanú aktuálnu štruktúru vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri vypracovanú geodetom.

Pri zaslaní dokladov k fakturácií za užívanie poľovného revíru je potrebná Zmluva o užívaní poľovného revíru (podpísaná a zaevidovaná na príslušnom Okresnom úrade), notárska zápisnicapotvrdenie Okresného úradu o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru.