Výkon práva poľovníctva

Tento formulár slúži na oznámenie konania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov vo forme pozvánky na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov alebo Verejnej vyhlášky ako aj  na zaslanie dokladov k fakturácií za užívanie poľovného revíru.

V prípade iných podaní a žiadostí v poľovníctve použite formulár Všeobecné podanie a zakliknite tam v predmete žiadosti "Poľovníctvo".

Aké doklady si treba nachystať

Pri zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov je potrebné zaslať pozvánku alebo verejnú vyhlášku a ak máte spracovanú aktuálnu štruktúru vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri vypracovanú geodetom.

Pri zaslaní dokladov k fakturácií za užívanie poľovného revíru je potrebná Zmluva o užívaní poľovného revíru (podpísaná a zaevidovaná na príslušnom Okresnom úrade), notárska zápisnicapotvrdenie Okresného úradu o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru.

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava