Žiadosť o delimitáciu, reálne rozdelenie pozemku alebo vysporiadanie duplicitného vlastníctva

Tento formulár slúži na vygenerovanie

A) žiadosti o delimitáciu pozemkov, o ktorú môžu žiadať obce, VUC a správcovia majetku štátu

B) žiadosti na reálne vyčlenenie podielu z pozemku, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľa a Slovenskej republiky v správe SPF, alebo v spoluvlastníctve žiadateľa a nezistených vlastníkov, ktorých zastupuje SPF

C) žiadosti o vysporiadanie vlastníctva opravou údajov v katastri nehnuteľností alebo mimosúdnou dohodou

Aké doklady si treba nachystať

A) vzhľadom na veľký rozsah sú definované až pri jednotlivých typoch delimitácií

B) územnoplánovacia informácia; náčrt rozdelenia pozemku; overený písomný súhlas známych spoluvlastníkov so známym pobytom vo formáte PDF

C) listiny preukazujúce vlastnícke práva žiadateľa k pozemku napr. pozemkovo knižná vložka, prídelová listina, zmluva o osobnom užívaní pozemku, dedičstvo, darovacia, kúpna zmluva,... vo formáte PDF (originály, resp. overené kópie listín stačí predložiť ku kladnému stanovisku k oprave údajov v katastrálnom operáte alebo pri uzatváraní dohody)

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava