Žiadosť na vydanie stanoviska k výrubu drevín

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Formulár slúži na podanie žiadosti na vydanie stanoviska k výrubu alebo k  orezu drevín, k odstráneniu zvyškov po ťažbe na pozemkoch v správe a v  nakladaní  Slovenského pozemkového fondu. Výrub drevín vykoná žiadateľ, alebo ním poverená  fyzická alebo právnická osoba.

V prípade iných podaní, žiadostí a oznámení o výrube drevín (napríklad oznámenie o výrube pod elektrovodmi a iné) použite Všeobecné podanie a zakliknite tam v predmete žiadosti "Výruby drevín".

 

Aké doklady si treba nachystať

Je potrebné popísať špecifikáciu drevín určených na výrub (druh, počet, hrúbka alebo obvod vo výške 1,3 m, zdravotný stav) spolu s fotodokumentáciou (max. 4 fotografie, ktoré vystihujú stav a rozloženie drevín v teréne).