Výzva o poskytnutie reštitučnej náhrady podľa zákona č. 503/2003 Z. z. alebo 229/1991 Zb.

 

Základné inštrukcie k použitiu služby

Oprávnená osoba (právny zástupca) musí v lehote do troch rokov od dňa právoplatnosti rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu alebo Okresného úradu o priznaní práva na náhradu podať na Slovenský pozemkový fond výzvu, v opačnom prípade právo na náhradu zaniká.

 

Aké doklady si treba nachystať

K vyplneniu tohto e-podania budete potrebovať právoplatné rozhodnutie správneho orgánu podľa zákona č. 503/2003 Z. z. alebo 229/1991 Zb.

V prípade podávania výzvy splnomocneným zástupcom, je potrebné doložiť splnomocnenie v elektronickej podobe s elektronickou osvedčovacou doložkou, alebo zaslať originál, resp. osvedčenú kópiu poštou na centrálnu podateľňu Slovenského pozemkového fondu.

V prípade podávania výzvy dedičom po oprávnenej osobe, je potrebné doložiť osvedčenie o dedičstve v elektronickej podobe s elektronickou osvedčovacou doložkou, alebo zaslať originál, resp. osvedčenú kópiu poštou na centrálnu podateľňu Slovenského pozemkového fondu.