Žiadosť o kúpu pozemkov, zriadenie vecného bremena alebo zámenu pozemkov

Prostredníctvom tohto formulára môžete vygenerovať žiadosť vo vzťahu k pozemkom

  • vo vlastníctve SR v správe SPF,
  • vo vlastníctve neznámych alebo nezistených vlastníkov v správe SPF.

Upozornenie: žiadosť Vám bude vo formáte PDF doručená na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Aby mohla byť žiadosť zaevidovaná a spracovaná, musí byť vytlačená, opatrená podpisom a fyzicky zaslaná na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava