Žiadosť o kúpu pozemkov, zriadenie vecného bremena alebo zámenu pozemkov

 

Tento formulár nahrádza písomnú žiadosť vo vzťahu k pozemkom:

  • vo vlastníctve SR v správe SPF,
  • vo vlastníctve neznámych alebo nezistených vlastníkov v správe SPF.